مناجات التائبین:
...پروردگارا! مرا در بازار قیامت از نسیم جان‏بخش عفو و آمرزشت محروم نفرما و از لباس زیباى گذشت و چشم‏ پوشى خود برهنه‏ ام نکن
خدایا سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز و ابر ریزان مهربانى و رأفتت را براى شستشوى عیبهایم بفرست
خدایا! آیا بنده فرارى جز به درگاه مولایش به کجا بازگردد یا آیا کسى جز او هست که وى ‏را از خشمش پناه دهد
معبودا اگر پشیمانى بر گناه توبه محسوب شود پس به عزتت سوگند که من از پشیمانانم‏
و اگر آمرزش خواهى از خطا آنرا پاک کند پس براستى من از آمرزش خواهانم‏. ...